Warning: Declaration of PageLinesFeatures::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/features/section.php on line 1007

Warning: Declaration of PageLinesFeatures::section_head($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_head() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/features/section.php on line 1007

Warning: Declaration of PageLinesBanners::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/banners/section.php on line 345

Warning: Declaration of PageLinesCarousel::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/carousel/section.php on line 289

Warning: Declaration of PageLinesHighlight::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/highlight/section.php on line 128

Warning: Declaration of PLMasthead::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/masthead/section.php on line 273

Warning: Declaration of PageLinesQuickSlider::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/quickslider/section.php on line 252

Warning: Declaration of PageLinesQuickSlider::section_head($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_head() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/quickslider/section.php on line 252

Warning: Declaration of PLNavBar::section_template($clone_id, $location = '') should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/navbar/section.php on line 280

Warning: Declaration of PLheroUnit::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/hero/section.php on line 195
קוזניץ, פסח ושות' | העסקת שוטרים בשכר

העסקת שוטרים בשכר

 

סוגיית העסקתם של שוטרים בשכר מעסיקה רבים מן השוטרים והשוטרות בישראל. בעבורם, מדובר לא פעם בתוספת שכר משמעותית על השכר המתקבל מידי המשטרה, ולחלקם מדובר למעשה בחלק בלתי נפרד מהכנסתם החודשית, באורח המאפשר את קוימה של פרנסת המשפחה.

 

מספר חוקים, תקנות והוראות חלים עם סוגית העסקת שוטרים בשכר בישראל, ובכלל זה חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות), תשס"ו – 2006, תקנות המשטרה (העסקת שוטרים באירוע) – תשל"ו – 1976 וכן פקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל"א – 1971.

 

נוסף על כך, הוציאה משטרת ישראל מספר הוראות מקצועיות בעניין זה, ובכלל זה את פקודת מטא"ר 07.02.15 וכן נוהל מס"ר מס' 02.220.134 שכותרתו "הקצאת שוטרים בתשלום" (נכנס לתוקף בחודש יולי 2008), נוהל אג"מ ת"א מס' 20.231.29 שכותרתו "העסקת שוטרים בשכר" וכן נוהל מס"ר והוצל"פ מס' 02.229.08 שכותרתו "סיוע המשטרה בעיקול מטלטלין".

 

באופן כללי, עבודת השוטרים בשכר נדרשת באירועים ציבוריים ו/או פרטיים בהם מתעורר צורך בפעולות אכיפה ו/או השלטת סדר ציבורי ו/או גבייה ו/או הוצאה לפועל של החלטה שיפוטית, בין אם מדובר בסיוע לגוף ציבורי הפועל על פי דין (מע"צ, הוצאה לפועל וכדומה) ובין בסיוע לגוף פרטי במהותו (עבודות אבטחה בהופעות וכדומה). 

 

על פי נהלים אלה, רשאי שוטר לעבוד בשכר, בעבור גוף פרטי ו/או ציבורי, וזאת בהתקיים מספר תנאים מצטברים:

 

א.      לצורך ביצוע המשימה נדרשת הפעלה של סמכויות שוטר על פי חוק;

ב.      קיים חשש לפגיעה בסדר הציבורי במקום האירוע בשל היקפו, טיבו או מקומו של האירוע;

ג.        ניתנו למבצע האירוע כלל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי החוק (כגון רישיון עסק וכדומה); 

ד.      מדובר באירוע תרבותי, בידורי, ספורטיבי או פסטיבלי או לחילופין אירוע של עבודות בדרך (הפרעת תנועה שאינה ניתנת לביצוע על ידי תמרור בלבד), סגירת כבישים, ליווי מטען חורג או אירוע בעל רגישות מיוחדת;

ה.      השוטר יועסק אך ורק בהסכמתו המלאה

ו.        לא ניתן להעסיק שוטר אלא לאחר שעות העבודה במשטרה;

ז.       שוטר אינו רשאי לעסוק בשכר מעבר ל- 50 שעות בשבוע;

ח.      לא ניתן להעסיק שוטר בשעה שהוא מצוי בכוננות;

ט.      לא ניתן להעסיק שוטר מג"ב/שח"מ בשכר לעולם;

 

הנהלים המקצועיים מסדירים את דרך הגשת הבקשה על ידי מבקש הסיוע, ובכלל זה אף את מנגנון הגשת הערר. הערר ידון על ידי הממ"ז או סגנו, ואף ניתן להביאו בפני ועדת ערר שמתכנסת במיוחד לעניין הזה.

 

יובהר, כי שוטר בתשלום נחשב, לכל דבר ועניין, לשוטר בתפקיד ויש לו את כלל הסמכויות והחסינויות של שוטר בדרגתו. כמו כן, חלים על השוטר כלל החובות הפקודות והנהלים על פי חוק. במהלך עבודתו בשכר, נתון השוטר להוראות מפקדו בלבד. הגורם המעסיק ו/או המארגן את האירוע אינו רשאי לתת לשוטר כל הוראה באשר היא.

 

משרדנו טיפל, לא אחת, במקרים בהם הועמדו שוטרים לדין משמעתי בפני בית הדין למשמעת בגין חריגות מהוראות המשטרה בעניין העסקה בשכר, כגון אי תקינות הופעה, אי דיווח לממונים, חריגה משעות העבודה המותרות וכיוצ"ב עבירות משמעת. רבים הם המקרים, בהם השוטרים כלל אינם מתודרכים ביחס לחובותיהם בזמן עבודתם בשכר.

 

המשמעות היא, פעמים רבות, כי השוטרים מוצאים עצמם מורשעים בדין ומפוטרים מעבודתם במשטרה, וזאת בגין אירועים מינוריים יחסית בזמן עבודתם בשכר, ומחוץ לשעות העבודה המקובלות. לפיכך, מומלץ לתת את הדעת להוראות המקצועיות, המפורסמות באתר זה, למען הקטנת הסיכון הנובע מעבודתם של שוטרים בשכר.  

 

כתיבת תגובה

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Archives

All entries, chronologically...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.

    לחץ לחיוג ישיר לאחד מעורכי הדין


    Provided by water damage columbus