Warning: Declaration of PageLinesFeatures::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/features/section.php on line 1007

Warning: Declaration of PageLinesFeatures::section_head($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_head() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/features/section.php on line 1007

Warning: Declaration of PageLinesBanners::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/banners/section.php on line 345

Warning: Declaration of PageLinesCarousel::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/carousel/section.php on line 289

Warning: Declaration of PageLinesHighlight::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/highlight/section.php on line 128

Warning: Declaration of PLMasthead::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/masthead/section.php on line 273

Warning: Declaration of PageLinesQuickSlider::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/quickslider/section.php on line 252

Warning: Declaration of PageLinesQuickSlider::section_head($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_head() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/quickslider/section.php on line 252

Warning: Declaration of PLNavBar::section_template($clone_id, $location = '') should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/navbar/section.php on line 280

Warning: Declaration of PLheroUnit::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/hero/section.php on line 195
קוזניץ, פסח ושות' | חקירת קטין

חקירת חשוד קטין מוסדרת בחוק נפרד בשל הרגישות שבעניין. המחוקק מודע לכך שקיימת חובה מוגברת להגן על הקטין, אף אם הוא חשוד בביצוע עבירות בשל גילו הצעיר וחוסר ניסיונו וקבע בחקיקה הוראות מיוחדות למשטרה לפיהן עליה לפעול עת מבקשת היא לחקור קטין.

 

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א – 1971,  מחייב את המשטרה ליידע את הורי הקטין או קרוב משפחה בגיר בזימון לחקירה של קטין או על מעצרו. לקטין כמובן קיימת הזכות להביע התנגדות למסירת ההודעה על מעצר להוריו ולהתנגדות זו יהיה משקל בהחלטת המשטרה לעניין ההודעה ובתנאי שניתן יהיה למסור הודעה כזו לקרוב אחר.

 

חוקרי המשטרה מחויבים לנסות ולאתר את הורי הקטין ולהודיע להם על חקירת ובמידה וההודעה איננה מועברת בשל היעדר אפשרות לאתרם עליהם להמשיך ולעשות מאמץ לאתרם ולהודיע להם מיד עם היווצרות קשר כזה.

 

חשוב לדעת כי במקרים מיוחדים לקצין משטרה קיימת סמכות שלא להודיע על חקירת קטין להוריו ולעכב את מתן ההודעה עד 8 שעות,  וזאת בשל החשש לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין, חשש להביא לשיבוש הליכי החקירה או במקרה של חקירה בעבירת בטחון כאשר ישנו חשש לפגיעה בביטחון המדינה.

 

בניגוד לחקירת בגיר, במהלכה אין הנחקר זכאי להימצאות גורם נוסף בחדר החקירה, הקטין החשוד זכאי שאחד מהוריו או קרוב אחר יהיה נוכח במהלך החקירה ואף זכאי להיוועץ במי מהם לפני תחילתה אלא אם הביע לכך התנגדות.

 

מקום בו קצין המשטרה מצא כי ההורה שהגיע אינו יכול להיות נוכח בחקירה בשל חשש לפגיעה בחקירה, פגיעה בטובת הקטין, עניין הנוגע לצנעת חייו של קטין אחר או בשל נימוקים נוספים, עליו לזמן הורה או קרוב אחר של הקטין החשוד להיות נוכח בחקירה והחקירה תעוכב עד להגעת הקרוב.

 

במקרים נדירים רשאית המשטרה להתחיל בחקירת קטין בלי להמתין לנוכחות הורה. אם למשל ההורה לא הגיע לחקירה תוך זמן סביר מהמועד בו הוזמן או אם שוכנע כי המתנה להורה תפגע בשלומו של הקטין, תשבש חקירת חשודים נוספים, תמנע גילוי ראיה הקשורה לעבירה, תסכל מניעת עבירות נוספות או תמנע את שחרורו ממעצר של הקטין או חשודים אחרים יכול קצין משטרה להתחיל בחקירה ובלבד שיותר להורה להיות נוכח בהמשך חקירת הקטין עם הגעתו לתחנת המשטרה.

 

חשוב לדעת כי נוכחותו של ההורה במהלך חקירת הקטין לא מקנה להורה את הזכות להתערב בחקירה. מרגע תחילת החקירה ההורה אף אינו יכול לצאת מן החדר אלא אם החוקר יתיר לו לעשות כן. הפרעה של ההורה לחקירת הקטין תאפשר לחוקר להרחיק את ההורה מן החקירה.

 

בנוסף לזכות להיוועץ בהורה, לקטין כמובן קיימת הזכות להיוועץ ביחידות בעורך דין.

 

הגבלה נוספת החלה על חקירת קטינים נוגעת לזמנים בהם ניתן לבצע חקירה שכזו. לא ניתן לחקור קטין חשוד בשעות הלילה (אחרי שמונה בערב לקטין שלא הגיע לגיל 14 ואחרי עשר בלילה לקטין שעבר את גיל 14) אלא אם העבירה בה הוא חשוד נעברה בסמוך למועד עיכובו. ישנן כמובן, הקלות נוספות לחקירת קטין בשעות הלילה והן תלויות בעבירות בהן הוא חשוד או בהסכמת הקטין והורהו.

 

 בכל מקרה, חקירת קטין הינה אחד השלבים הקריטיים בחקירה, חשוב לדאוג כי הקטין ייוועץ בעורך דין טרם תחילת החקירה על מנת שיהיה מוכן לתת את גרסתו בצורה הטובה ביותר.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Archives

All entries, chronologically...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.

    לחץ לחיוג ישיר לאחד מעורכי הדין


    Provided by water damage columbus