Warning: Declaration of PageLinesFeatures::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/features/section.php on line 1007

Warning: Declaration of PageLinesFeatures::section_head($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_head() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/features/section.php on line 1007

Warning: Declaration of PageLinesBanners::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/banners/section.php on line 345

Warning: Declaration of PageLinesCarousel::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/carousel/section.php on line 289

Warning: Declaration of PageLinesHighlight::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/highlight/section.php on line 128

Warning: Declaration of PLMasthead::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/masthead/section.php on line 273

Warning: Declaration of PageLinesQuickSlider::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/quickslider/section.php on line 252

Warning: Declaration of PageLinesQuickSlider::section_head($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_head() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/quickslider/section.php on line 252

Warning: Declaration of PLNavBar::section_template($clone_id, $location = '') should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/navbar/section.php on line 280

Warning: Declaration of PLheroUnit::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/hero/section.php on line 195
קוזניץ, פסח ושות' | מחיקת רישום פלילי

"תעודת יושר" – אזרחים רבים נדרשים מדי פעם להציג "תעודת יושר", תעודה המעידה על היעדר עבר פלילי, מסמך אשר נחוץ במספר רב של מטרות בראשן קבלה לעבודה או קבלת רישיון לעסוק במקצועות מסוימים. רבים אינם יודעים זאת, אולם "תעודת יושר" כלל אינה קיימת כבר, במקומה ניתן לקבל ממשטרת ישראל גיליון מפורט המכיל את כל עברו של המבקש.

ה"רישום הפלילי" נחלק בעצם לשני סוגים. האחד, רישום פלילי בגין הרשעה בבית משפט. האחר, רישום אשר נוצר במחשבי משטרת ישראל עם פתיחת חקירה ונותר בהם גם לאחר סיומה.

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981, מסדיר את עצם ניהול המרשם הפלילי על ידי משטרת ישראל. על פי חוק זה, מחויבת המשטרה להחזיק רישום מסודר כנגד כל אדם אשר הורשע בבית משפט בפלילים.

המרשם הפלילי נחלק לשתי תקופות, האחת נקראת "תקופת התיישנות" (בין 7 ל- 15 שנים, תלוי בתקופת המאסר שהוטלה על האזרח במסגרת גזר הדין) והשנייה נקראת תקופת מחיקה (בדרך כלל 10 שנים אשר מתחילות עם סיום תקופת ההתיישנות). ההבדל העיקרי ביניהן הוא מספר ומהות הגורמים אשר רשאים לעיין ברישומים.

כל אזרח אשר הורשע בבית משפט רשאי להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה. לנשיא המדינה ישנה הסמכות לבטל או לקצר תקופות התיישנות או תקופות מחיקה כראות עיניו והוא שוקל את שיקוליו לאחר קבלת בקשה מנומקת מאת האזרח או בא כוחו והתייחסות הגורמים השונים לבקשה. חשוב לדעת כי בקשת החנינה אינה חד פעמית, הנשיא רשאי לחון אזרח יותר מפעם. לאור חשיבות העניין, רצוי להגיש את הבקשה בסיוע עורך דין המכיר את הנושא לעומק ואשר יוכל להדריך את הפונה בצירוף כל הנתונים הנדרשים למתן תמונה מלאה בפני הנשיא טרם קבלת ההחלטה.

רישום אחר, אשר מרבית האזרחים אינם מודעים לו עד להוצאת הגיליון ממחשבי משטרת ישראל, הוא הרישום הנוגע לתיקי החקירה הסגורים. סיבת הסגירה לעיתים מכתימה עד מאוד את שמו הטוב של האזרח. סגירת תיק חקירה מעילה של "חוסר ראיות" או מעילה של "חוסר עניין לציבור" שונה מסגירת התיק מעילה של "חוסר אשמה" ובעצם משדרת לכלל כי האזרח אינו חף מפשע בעצם ביצוע המעשה אלא שהרשויות החליטו שלא לטפל במעשים המיוחסים לו מסיבות שונות ומשונות. תיק אשר ייסגר מ"חוסר אשמה" נמחק מחיקה מלאה ומוחלטת מהמאגר הפלילי.  גם את סיבת סגירה במחשבי משטרת ישראל ניתן לשנות בפניה מסודרת למשטרת ישראל רצוי בסיוע עורך דין המכיר את התחום ויכול להפנות את גורמי המשטרה לראיות השונות היכולות להצביע על חוסר אשמתו של הפונה.

לפניה בנושא מחיקת רישום פלילי או מחיקת רישום משטרתי:

עו"ד קוזניץ בנימין benny@kplaw.co.il
עו"ד פסח עידן idan@kplaw.co.il

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Archives

All entries, chronologically...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.

    לחץ לחיוג ישיר לאחד מעורכי הדין


    Provided by water damage columbus