Warning: Declaration of PageLinesFeatures::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/features/section.php on line 1007

Warning: Declaration of PageLinesFeatures::section_head($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_head() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/features/section.php on line 1007

Warning: Declaration of PageLinesBanners::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/banners/section.php on line 345

Warning: Declaration of PageLinesCarousel::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/carousel/section.php on line 289

Warning: Declaration of PageLinesHighlight::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/highlight/section.php on line 128

Warning: Declaration of PLMasthead::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/masthead/section.php on line 273

Warning: Declaration of PageLinesQuickSlider::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/quickslider/section.php on line 252

Warning: Declaration of PageLinesQuickSlider::section_head($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_head() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/quickslider/section.php on line 252

Warning: Declaration of PLNavBar::section_template($clone_id, $location = '') should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/navbar/section.php on line 280

Warning: Declaration of PLheroUnit::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/hero/section.php on line 195
קוזניץ, פסח ושות' | מעצר קטין

מעצר של קטין בידי המשטרה הינו צעד פוגעני מאוד מבחינת הקטין. הקטין מתוודע לבתי המעצר ולעולם עברייני שבדרך כלל זר לו לחלוטין והפגיעה הרגשית רבה. המחוקק כמובן מודע לבעייתיות הרבה במעצרו של קטין אשר יכול להביא לתגובה רגשית קשה מאוד ועל כן שינה את ההוראות הנוגעות למעצר קטין לעומת הוראות המעצר הרגילות.

 

כך למשל, המחוקק מתריע בפני חוקרי המשטרה וקובע כי לא תינתן החלטה על מעצר קטין אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעתה בחירותו פחותה. המעצר נדרש להיות לפרק הזמן הקצר ביותר הנחוץ לשם השגת מטרת המעצר והשוטר המקבל החלטה על מעצרו של הקטין אמור להביא בחשבון את גילו של הקטין והשפעת המעצר על שלומו הגופני והנפשי ועל התפתחותו בכלל.

 

אפילו החלטה על כבילתו של הקטין, הליך סטנדרטי לחלוטין כאשר מדובר בעצור בגיר, מחייבת בחינה האם ניתן להגיע למטרת הכבילה בדרך אחרת. אף אם נכבל הקטין על הדבר להיות לפרק הזמן הקצר ביותר הנדרש לשם השגת מטרת הכבילה ותוך לקיחה בחשבון של גילו והשפעת הכבילה על שלומו.

 

המחוקק לא נותן בידי חוקרי המשטרה יותר מדי סמכויות לעניין משך החזקת עצור ועל מנת להביא את ההחלטה על מעצרו של קטין לבחינה מהירה ככל הניתן בידי גורם שיפוטי, נקבע בחוק כי קטין עצור יובא להארכת מעצר בפני שופט, אם ההארכה נדרשת, תוך 12 שעות בלבד מרגע ההחלטה על המעצר.

 

המחוקק הוסיף לבתי המשפט סמכויות נוספות למעצרו של קטין והתיר לבית המשפט לנקוט בפעולות נוספות, חלף מעצרו של הקטין, אם סבר שהדבר דרוש לשלומו של הקטין והכל לאחר שהובאה בפניו עמדתו של עובד סוציאלי.

 

כך למשל, יכול בית המשפט לתת לקטין או לאחראי עליו כל הוראה הנראית לו לטיפול בקטין כולל לעניין לימודיו וחינוכו, להעמיד את הקטין תחת השגחת פקיד סעד או אף להעמיד לו ידיד שישמש לו גם יועץ. בית המשפט יכול להוציא את הקטין ממשמורתו של האחראי עליו אם החליט שאין דרך אחרת להבטיח את הטיפול בקטין. בית המשפט יכול אף לשלוח את הקטין לטיפולים פסיכיאטריים או נפשיים אם מצא לנכון לעשות כן.

 

הורהו של הקטין, כמו בעניין חקירת קטין, אמור להיות מוזמן לדיון המעצר בעניינו של הקטין. אף אם לא ניתן לאתר את ההורה במאמץ סביר קיימת חובה לנסות ולאתר קרוב אחר של הקטין להודיעו על דיון המעצר ולזמנו. אם הקטין מביע התנגדות מנימוק סביר להזמנת ההורה או הקרוב האחר רשאי החוקר שלא להודיע להורה על ההזמנה לדיון.

כמובן שלחוקר קיימת הסמכות לוותר על זימון ההורה לדיון המעצר אם סבר כי יש בזימון בכדי לפגוע בשלמותו הגופנית או הנפשית של הקטין או לסכל את מטרת המעצר. עם זאת, החלטה שלא לזמן את הורי הקטין תובא לאישור בית המשפט.

 

במקרה וההורה לא מגיע לדיון רשאי בית המשפט להורות על הארכת המעצר ב-24 שעות עד הגעת ההורה או עובד סוציאלי לדיון הכל על מנת שיהיו בידי בית המשפט כל הכלים לבחון חלופות אחרות להארכת המעצר והיכרות מרבית עם נסיבות חייו של הקטין. רק אם גם לדיון המוארך לא מגיע מי מהמוזמנים, אז רשאי בית המשפט לדון בבקשת המעצר של הקטין ללא נוכחות המוזמנים.

 

בתי המשפט מחוייבים לזרז את חקירת המשטרה ולקצר את תקופות המעצר ככל הניתן. אורך תקופות המעצר של קטין קוזז אף הוא והכל כמובן מתוך הבנה כי תקופת המעצר עבור קטין הינה תקופה טראומטית מאוד. כך למשל, לא ניתן לבקש הארכת מעצר לתקופה ארוכה יותר מ-10 ימים בכל פעם ולא יותר מ-20 ימים סה"כ לצורכי חקירה.

 

עילות המעצר הקבועות בחוק אינן חלות על קטין שגילו למטה מ-14 ובית המשפט מחויב לשחררו בערובה או בתנאי שחרור אחרים.

 

חשוב לזכור כי דיון המעצר עצמו מתנהל בדלתיים סגורות ובמסגרתו רשאים הורי הקטין להזמין עורך דין אשר ייצג את הקטין במסגרת הדיון בפני בית המשפט.

כתיבת תגובה

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Archives

All entries, chronologically...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.

    לחץ לחיוג ישיר לאחד מעורכי הדין


    Provided by water damage columbus